Mykon Oy
Tietosuojaseloste ja evästeet

Päivitetty 2.4.2024

1. Rekisterin pitäjä

Mykon Oy
Eevantie 3-5 as.15
36200 KANGASALA

Y-tunnus: 2926511-7

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Toimitusjohtaja Anna-Maija Hallikas
Eevantie 3-5 as.15
36200 KANAGASALA
puh. 040 559 9961
anna-maija@mykon.fi

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen perusteella ja asiakkaan suostumuksella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen ja siihen liittyvien tehtävien hoitamiseen.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Koulutuspalvelut: henkilön nimi, posti- ja laskutusosoite, syntymäaika, sähköpostiosoite, työnantaja. Kou- lutuspalveluihin liittyvien kyselyjen yhteydessä voidaan kysyä henkilön tehtävänimikettä.
Tapahtumajärjestelyt: henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
Ympäristökonsultointi: henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Asiakastietona kerätään tieto ostetuista palveluista.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai sen yhteydessä.

Koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu ns. yleisissä koulutuksissa koulutuksen järjestävän organisaation ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Syntymäaika saadaan ilmoittautumistiedoista tai suoraan asiakkaalta korttikoulutukseen testaustilanteessa.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Mykon Oy:n ulkopuolelle.

Koulutuspalvelut: Valviralle tietoja toimitetaan turvapostina sellaisista henkilöistä, jotka eivät kirjaudu OSTI-järjestelmään suomi.fi -tunnuksilla. Työturvallisuuskeskuksen järjestelmään tietoja toimitetaan en- nen koulutusta ja mahdollisesti muuttuneet tiedot viimeistään ennen tenttien luomista.
Ns. yleisissä korttikoulutuksissa tiedot osallistuneiden nimistä ja organisaatiosta luovutetaan Suomen Vesilaitosyhdistys ry:lle laskutusta varten silloin, jos sillä ei niitä vielä ole.
Kyselyjen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin.
Tapahtumajärjestelyt: Tietoja luovutetaan tarvittavilta osin työn tilaajalle.
Ympäristökonsultointi: Tietoja luovutetaan viranomaisille hakemuksen, ilmoituksen tai selvityksen toimit- tamisen yhteydessä.

Tietoja ei luovuteta muille, kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalu- een ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen käsittelyn kesto

Koulutuspalvelut:

  • Vesityökorttikoulutukset: testaustiedot (nimi ja syntymäaika) 5 vuoden ajan niiden osallistujien
    osalta, jotka suorittavat paperisen testin; osallistumistiedot (henkilön nimi) toistaiseksi.
  • Työturvallisuuskorttikoulutukset: paperisena tehdyt tentit 6 kuukautta testipäivästä lukien, osallis-
    tumistiedot (henkilön nimi) toistaiseksi.
  • Kyselyt: tarvittavilta osin toistaiseksi. Kyselyjen yhteydessä kerätyt henkilötiedot siirretään kyse-
    lyalustalta Mykon Oy:n hallitsemalle tietokoneelle tai sen tallennustilaan.

Tapahtumajärjestelyt: toistaiseksi.
Ympäristökonsultointi: niin kauan, kun asiakkuus on voimassa.

8. Henkilötietojen käsittelijä

Henkilötietoja Mykon Oy:ssä käsittelee Anna-Maija Hallikas.

Mikäli henkilötietojen käsittely ulkoistetaan osittain kolmannelle osapuolelle, taataan sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmu- kaisesti.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot . T arkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioita hoitavalle henkilölle (kts. kohta 2).

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista tai poistamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta vir- heellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön tiedon korjaa- miseksi (yhteystiedot kohdassa 2).

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määri- tellyn ajan mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että henkilötietoja käsitel tä- essä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Analytiikka ja evästeet

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan tilapäisesti käyttäjän laitteelle. Evästeitä käyte- tään lähes kaikissa verkkopalveluissa ja ne eivät välttämättä toimi kunnolla ilman evästeitä.

Evästeet ja palvelujen käytön analysointi

Mykon Oy:n sivuilla hyödynnetään Google Analytics -palvelua verkkosivuston kävijämäärien seurantaan. Käyttötietoa kerätään evästeiden avulla. Evästeitä ei käytetä henkilöllisyyden tunnistamiseen eikä tietoja käsitellä tai tallenneta siten, että yksittäisen käyttäjän toimintaa voitaisiin seurata. Sivuston käyttöä ku- vaavat tiedot ovat vain sivuston verkkovastaavan katsottavissa.

Google Analyticsin tietosuojakäytännöt selviävät heidän tietosuojaselvityksessään. Google Analyticsin palvelimet voivat sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden estäminen ja poistaminen

Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi tai laitteesi asetuksia. Evästeiden hyväksyminen selaimen asetuksista ei ole sivuston toiminnan kannalta ehdottoman välttämätöntä, mutta ne helpottavat sivujen selaamista.